Shore OO เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้

 Shore OO คือหน่วยวัดค่าความแข็งของยางฟองน้ำ  ใช้เครื่อง Durometer ในการทดสอบ  ซึ่งเครื่อง Durometer เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความแข็งของยาง 

โดยทั่วไปในการวัดค่าความแข็งของยาง เรามักจะใช้กัน 2 แบบ คือ Shore A และ Shore OO 

ซึ่งสังเกตว่า Shore A ตรง Indenter จะมีความแหลมมากกว่า Shore OO ใช้วัดความแข็งยางแบบ Solid  ส่วนยางฟองน้ำ ต้องเลือกแบบ Shore OO เท่านั้น และในการวัดค่าความแข็งของยางฟองน้ำ ยิ่งตัวเลขมีค่าสูงมากเท่าไหร่ ก็จะบ่งบอกว่ายางฟองน้ำมีความแข็งมากขึ้น

ค่าความแข็ง หรือ Hardness เป็นค่าความต้านทานการเปลี่ยนรูปของยางฟองน้ำจากการกด   

ยางฟองน้ำที่ดีต้องมีความนิ่มมากพอในการปิดช่องว่าง และขณะเดียวกันก็ต้องมีความแข็งมากพอในการรับแรงกด ไม่เสียรูป  เพื่อให้ยางฟองน้ำสามารถทำหน้าที่เป็นซีลที่มีประสิทธิภาพ  หากใช้งานการรับแรงต่ำๆ หรือมีแรงดันต่ำๆ ก็เลือกยางฟองน้ำแบบนิ่ม ความแข็งที่ต่ำกว่า และหากต้องการใช้งานที่ต้องรับแรงสูงๆ มีแรงดัน ก็ให้เลือกยางฟองน้ำที่มีความแข็งสูงขึ้น 

ดังนั้น Shore OO จึงเป็นหน่วยวัดค่าความแข็งของยางฟองน้ำ เพื่อให้คุณเลือกใช้ฟองน้ำที่เหมาะสำหรับการใช้งานด้านซีลเลือกยางฟองน้ำทุกครั้งอย่าลืมพิจารณาเรื่องความแข็ง Shore OO ด้วยนะคะ เพื่อการใช้งานด้านซีลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่แบรนด์ SAPONG 

Tel: 022577154 Email: info@ptigroups.com

 SAPONG t by Polytech Industry Company Limited

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.