Shelf life “ยางฟองน้ำ SAPONG BRAND”

อายุการจัดเก็บของยางฟองน้ำแต่ละประเภท ของ SAPONG BRAND นี้

อายุการจัดเก็บยางฟองน้ำ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยางฟองน้ำ SAPONG-ซาปอง ได้ที่
Tel : 02-482-7051  / 086-307-7319
LINE@ @ptirubber
Email:  ptiproduct@hotmail.com
www.sapong.net