ข้อสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ข้อสงวนลิขสิทธิ์

 

เนื้อหา ข้อมูล บทความ รูปภาพ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซด์  https://sapong.net  เป็นผลงานของบริษัท โพลิเทค อินดัสทรี  จำกัด แต่เพียงผู้เดียว บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี  จำกัด จึงสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าว ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ห้ามมิให้ บุคคล หรือ ผู้หนึ่งผู้ใด  ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใด ฝ่าฝืน จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุด

 

ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีนำข้อมูล ภาพถ่าย บทความ บทย่อ บทวิเคราะห์ บทวิจัย ทั้งหมด หรือ แต่บางส่วน นำออกแสดง ทำให้ปรากฏ เพื่อนำไปใช้อ้างอิง หลักแหล่งที่มา อันก่อให้เกิดการความเข้าใจผิด หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือผู้หนึ่งผู้ใด  ไม่ในทางการนั้น จะเป็นแสวงหาประโยชน์ หรือ กำไรหรือไม่ก็ตาม

 

หากพบข้อผิดพลาด หรือ การละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้ง Tel: 08 63077319

Email ptiproduct@hotmail.com

ข้อสงวนลิขสิทธิ์ SAPONG